Concert Review: Few can do pop like Dua Lipa

★★★★☆☆